Maxi reko s.r.o.

+420 603 534 319

Poslat dotaz

Maxi Reko s.r.o.
Ploučnická 341/16,
Praha 4 - Kunratice , 148 00

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky                                                      VOPSODHM201801

pro smlouvy o dílo platné od 1. 12. 2017

Maxi Reko s.r.o.
se sídlem Ploučnická 341/16, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČ 025 40 584

vydává tímto dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tyto
všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy
Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo i „VOP“) se rozumí pojmem:
1. Zhotovitel, resp. Dodavatel  - subjekt uvedený v záhlaví těchto VOP
2. Objednatel, resp. Odběratel - Podnikatel nebo Spotřebitel
3. Podnikatel - osoba ve smyslu § 420 občanského zákoníku
4. Spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
5. Smluvní strany resp. Strany – Zhotovitel/Objednatel, resp. Dodavatel/Odběratel
6. Smlouva o dílo - závazkový vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem vzniklý uzavřením písemné smlouvy o dílo nebo způsobem stanoveným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách
7. Smlouva  - obecné označení pro Smlouvu o dílo
8. Dílo  - dílem se rozumí zhotovení určité věci, údržba, oprava nebo úprava věc.
9. Zakázka  - významově má stejný smysl jako Dílo dle bodu 8. tohoto článku .
10. Cena díla - cena za provedení Díla určená způsobem stanoveným ve Smlouvě nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách
11. Poštovní úřad - subjekt oprávněný ve smyslu poštovního zákona k přepravě a doručování zásilek


2. Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Smluvními stranami vzniklé uzavřením Smlouvy.
2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Smluvní strany a ujednání v nich obsažená jsou nedílnou součástí obsahu Smlouvy. Uzavřením Smlouvy se bude vzájemný závazkový vztah mezi Stranami řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.


3. Rozhodné právo a právní režim
1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a to ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. V případě, kdy Objednatel je nesporně Spotřebitelem se na něj nevztahují ustanovení těchto VOP, v částech které vůči němu zákon vysloveně vylučuje.


4. Smlouva o dílo
1. Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a  Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Cenu díla.
2. K uzavření Smlouvy o dílo dochází také potvrzením objednávky Objednatele Zhotovitelem, anebo přijetím nabídky Zhotovitele Objednatelem. Za potvrzení Objednávky se považuje i předání Díla Objednateli v souladu s Objednávkou. K uzavření Smlouvy o dílo dochází i převzetím Díla Objednatelem a potvrzením předávacího dokladu Objednatelem, nebo převzetím Díla Objednatelem a jejím zaplacením.
3. Zrušení Díla lze provést pouze písemnou dohodou Stran. Zhotovitel má právo uplatňovat náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením Díla. 


5. Cena díla
1. Cena díla je cenou smluvní. Není-li určena ve Smlouvě, řídí se Ceníkem Zhotovitele (dále jen Ceník“) platným v okamžiku uzavření Smlouvy vzhledem k povaze konkrétní Smlouvy o dílo se jedná o cenu určenou odhadem či cenu určenou dle rozpočtu s výhradou. V případě odhadu se za podstatné překročení ceny považuje její navýšení o více než 20 % Ceny díla. V případě ceny určené rozpočtem s výhradou si Smluvní strany sjednaly, že Objednatel může bez zbytečného odkladu od Smlouvy odstoupit je - li navýšení Ceny díly o více než 20 %.Podpisem Smlouvy Objednatel akceptuje tyto ceny a mezi Stranami tím došlo k dohodě o Ceně díla. 


6. Splatnost Ceny díla a její úhrada
1. Cena díla je splatná po dokončení a předání Díla a to v hotovosti při převzetí Díla Objednatelem. 
2. Zhotovitel může sjednat s Objednatelem platbu s odloženou splatností, tzv. - „platbu na fakturu“.
3. Smluvní strany sjednávají, že nezaplacení Ceny díla řádně a včas je podstatným porušením Smlouvy.


7. Fakturace 
1. Daňový doklad – fakturu (dále jen „fakturu“) je Zhotovitel oprávněn vystavit v den předání Díla. Datum splatnosti je pak uveden na faktuře a činí nejméně 14 (čtrnáct) kalendářních dnů.
2. Faktura musí být Objednateli předána nebo doručena.
3. Za den úhrady se považuje den připsání úhrady na účet Zhotovitele. Platba šekem, směnkou nebo formou poštovní poukázky typu „C“ se nepřipouští.
4. Objednatel je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem (číslem faktury), uvedeným na faktuře. Ve chvíli, kdy neexistuje jiný objektivní způsob jak identifikovat platbu Kupujícího, bude se jednat
o neidentifikovatelnou platbu, tzn. o platbu neuhrazenou.


8. Provedení Díla 
1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla nutnost prodloužit termín dokončení, je povinen vyžádat si od Objednatele jeho souhlas. Nevyplývá-li z povahy Díla něco jiného, může Zhotovitel provést Dílo ještě před sjednaným termínem dokončení.
2. Není-li sjednáno jinak, postupuje Zhotovitel při provádění Díla samostatně a není při určení způsobu a místa provedení Díla a použití věci k provedení Díla vázán pokyny Objednatele. Není-li sjednáno jinak, může Zhotovitel pověřit provedením Díla jinou osobu. Při provádění Díla jinou osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
3. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být Dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení Díla  dohodnutým způsobem, je  Zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je Zhotovitel  oprávněn  provádění Dílo přerušit. Nedohodnou-li se Strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoli ze Stran od Smlouvy odstoupit.
4. Právo Zhotovitele na zaplacení Ceny díla vzniká provedením Díla.
5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
6. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, případně má-li Dílo vlastnosti, které je možné očekávat u stejného či obdobného Díla.
7. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele Dílo převzít a to s výhradami nebo bez výhrad. Nezúčastní – li se Objednatel ujednaného převzetí a předvedení Díla, stejně jako zkoušek, má – li být dokončení Díla jejich provedením prokázáno, nebrání to jeho převzetí.
8. O předání a převzetí předmětu Díla se sepíše písemný předávací protokol. Absence takového protokolu anebo absence podpisu Objednatele na takovém protokolu není překážkou vzniku práva Zhotovitele na zaplacení Ceny díla.
9. V případě, že se:
(i) Objednatel přes řádné vyzvání Zhotovitelem a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání Díla či k účasti na provedení ujednaných zkoušek;
(ii) nebo pokud Objednatel odmítne podpis předávacího protokolu, 
(iii) anebo pokud Objednatel předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří;
považuje se Dílo dnem následujícím za předané a Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny. Zhotovitel pak není v tomto případě po dobu od sjednaného termínu předání Díla v prodlení.
10. Dílo se také bez dalšího považuje za dokončené, pokud se Objednatel předmětu Díla ujal, či jej fakticky počal užívat nebo jej předal koncovému investorovi.
11. Za důkaz o předání dokončení Díla se kromě podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu Díla považuje také:
(i) zápis o tom, že se Objednatel bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání Díla Zhotovitelem či k účasti na provedení ujednaných zkoušek;
(ii) nebo výslovný souhlas Objednatele s fakturovanou Cenou díla na faktuře vystavené Zhotovitelem k úhradě Ceny díla;
(iii) nebo úhrada faktury Zhotovitele k úhradě Ceny díla (byť i částečná);
(iv) nebo neuplatnění právně relevantních písemných námitek proti fakturované Ceně díla ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura Zhotovitele;
(v) a nebo nevrácení faktury Zhotovitele úhradě Ceny díla ve lhůtě její splatnosti Objednatelem.


9. Vady a jejich uplatnění 
1. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě.
2. Práva z vadného plnění je možné Objednatelem uplatnit okamžikem předání Díla a nebo okamžikem, který se považuje za předání Díla dle ustanovení bodu 9, článku 8. těchto Všeobecných obchodních podmínek a zároveň Objednateli plyne i lhůta k uplatnění vad, které Dílo mělo v době fikce předání.
Za zjevné vady je možno považovat jen takové, jejichž existence je Objednateli zřejmá na pohled, případně takové vady, které lze zjistit běžně prováděnými zkouškami. Za zjevné vady nelze považovat ty vady, jejichž existenci by musel Objednatel zjišťovat prohlídkou spojenou s destrukcí Díla, popř. vady, které se typicky mohou v plné míře projevit až při užívání předmětu Díla.
3. Nároky z vad a postup při jejich uplatnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smluvní strany výslovně sjednaly, že uplatnění vad Díla Objednatelem, a to až do odstranění vad, nemá  vliv na úhradu Ceny díla a nezbavuje Objednatele povinnosti zaplatit Zhotoviteli celou Cenu díla  řádně a včas.


10. Nebezpečí škody na Díle 
1. Nebezpečí škody na Díle na Objednatele přechází okamžikem předání Díla a nebo okamžikem, který se považuje za předání Díla dle ustanovení bodu 9, článku 8. těchto Všeobecných obchodních podmínek. 2. Do úplné úhrady Ceny díla zůstává vlastníkem Díla Zhotovitel. Předává – li se Dílo po částech, nebezpečí škody na části Díla přechází na Objednatele okamžikem předání části Díla nebo okamžikem, který se považuje za předání Díla dle ustanovení bodu 9, článku 8. těchto Všeobecných obchodních podmínek.


11. Záruka za jakost 
1. Bylo – li mezi Smluvními stranami písemně sjednáno, Zhotovitel se zárukou za jakost zavazuje, že Dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba počíná běžet dnem dodání Díla Objednateli, není – li sjednáno jinak. 
3. Ze záruky za jakost jsou vyloučené všechny vady, které vzniknou neodborným zásahem do předmětu Díla Objednatelem či jiným třetím subjektem, neuvedením Díla  do provozu předepsaným způsobem, nedodržením návodu na obsluhu a údržbu Díla, použitím nevhodných pracovních prostředků, nevhodným a neschváleným používáním Díla, nedodržením podmínky použití originálních náhradních dílů atd. Objednatel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že byl poučen o způsobu užívání Díla v rozsahu stanoveném Zhotovitelem díla.
4. Vzniklé nedostatky oznámí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemnou formou. Při reklamaci se postupuje stejně jako při uplatnění práv z odpovědnosti za vady.
5. Záruka se nevztahuje na spotřební a opotřebitelné části Díla (např. vyměnitelné filtry), které se vyměňují ve smyslu řádného návodu na obsluhu, údržbu a případně servis Díla...


12. Důsledky prodlení
1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Ceny díla, nebo její části, nebo jakéhokoli jiného závazku ze Smlouvy, nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené mezi Stranami, a/nebo jakéhokoli ostatního závazku z těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajícího (dále jen „Peněžitý dluh“) se stanoví dohodou Stran povinnost Objednatele uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do zaplacení.
2. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Peněžitého dluhu o více než 30 (třicet) kalendářních dnů se stanoví povinnost Objednatele dnem následujícím po uplynutí této lhůty uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 13% dlužné částky, min. však 3.000,00 Kč a to za porušení povinnosti Objednateli hradit své závazky řádně a včas. Tuto smluvní pokutu je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 3 (tří) dnů ode dne vzniku jejího nároku.
3. Uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Zhotovitelem a/nebo zaplacení úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Objednatelem nezprošťuje Objednatele povinnosti uhradit dlužnou částku a není tím ani dotčeno právo Zhotovitele domáhat se náhrady škody v rozsahu, v němž není kryta úroky z prodlení, resp. smluvní pokutou. Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na zavinění. Okolnosti vylučující odpovědnost za porušení povinnosti Objednatele nemají vliv na povinnost platit smluvní pokuty. Zhotovitel je oprávněn požadovat i úroky z úroků. Odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem nezbavuje Objednatele povinnosti k úhradě smluvní pokuty. Strany se dohodly na vzdání se práva ve vztahu k uplatnění moderačního práva soudu stran možnosti snížit nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
4. Zhotovitel je bez ohledu na jiné určení Objednatele, oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby Objednatele nejdříve na příslušenství pohledávky (v pořadí paušál nákladů spojených s uplatněním pohledávky dle ust. § 3 nařízení vlády č. 351/213 Sb., smluvené náklady spojené s uplatněním pohledávky, náklady právního zastoupení, úroky z prodlení), smluvní pokuty (v pořadí dle těchto VOP), případné nároky Zhotovitele z náhrad škod, a poté na jednotlivé jistiny pohledávek v pořadí dle jejich splatnosti.
5. V případech, kdy Objednatel je nebo byl v prodlení s úhradou Peněžitého dluhu a Zhotovitel předal svému smluvnímu právnímu zástupci nesplacenou pohledávku k dalšímu řešení, zavazuje se Objednatel výslovně, že uhradí Zhotoviteli k rukám jeho právního zástupce za vypracování uznání dluhu, za vypracování a/nebo uzavření dohody o uznání dluhu a jeho úhradě, stejně tak za vypracování a odeslání výzvy (např. výzvy k plnění/jednoduché výzvy k plnění/předžalobní výzvy/odstoupení od smlouvy), apod. náklady na služby tohoto právního zástupce Zhotovitele coby smluvené náklady spojené s uplatněním pohledávky (dále jen „smluvené náklady“), a to za každý takový úkon ve výši, která se rovná součtu výše sazby mimosmluvní odměny advokáta za jeden úkon právní služby dle ust. § 6, 7 a 11 a výše režijního paušálu dle ust. § 13 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění (v případě jejího zrušení jiného právního předpisu upravujícího odměnu advokáta za poskytování právních služeb) zvýšených o příslušnou sazbu DPH, pokud je právní zástupce plátcem DPH. To vše bez ohledu na skutečnost, zda dojde k zahájení nalézacího řízení proti Objednateli z titulu shora uvedeného nesplaceného Peněžitého dluhu. Splatnost každé jednotlivé položky smluvených nákladů je tímto sjednána na 3. kalendářní den ode dne učinění právního úkonu (uzavření dohody, odeslání předžalobní výzvy/výzvy k plnění/jednoduché výzvy atd.).
6. V případech, kdy Objednatel je nebo byl v prodlení s úhradou Peněžitého dluhu a Zhotovitel s Objednatelem uzavřel na úhradu tohoto závazku písemnou dohodu o uznání dluhu a jeho úhradě, je splátkový kalendář v ní sjednaný vždy uzavřen pod ztrátou výhody splátek, a Smluvní strany se dohodly, že neuhradí-li Objednatel jakoukoli splátku řádně a včas, stane se celková zbývající dlužná částka splatnou dnem následujícím po dni splatnosti nezaplacené splátky a to automaticky, bez další výzvy, žádosti nebo upozornění Zhotovitele a bez ohledu na skutečnost, zda Zhotovitel do splatnosti další splátky uplatní vůči Objednateli právo na zaplacení sesplatněného dluhu.


13. Doručování
1. Není-li ujednáno jinak řídí se zasílání písemností mezi Stranami následujícímu zásadami:
a) Objednatel zasílá písemnosti Zhotoviteli na adresu jeho sídla.
b) Zhotovitel zasílá písemnosti Objednateli na adresu uvedenou v Objednávce nebo ve Smlouvě anebo na jinou adresu, kterou mu Objednatel písemně sdělil. Písemnosti, které nezakládají změnu nebo zánik smluvního vztahu (jako např. výzva k převzetí Zboží/díla, faktura atd.) může být Objednateli  zaslána na kontaktní email Objednatele uvedený v Objednávce, Smlouvě, popř. na email obecně používaný při komunikaci mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V pochybnostech se má za to, že takto odeslaná písemnost byla Objednateli doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání               (v případě faktury se za den odeslání pro tento účel považuje následující pracovní den po dni vystavení faktury) ledaže bude prokázáno, že se písemnost z objektivních příčin nedostala do sféry jeho dispozice.
c) Jsou-li písemnosti Objednateli doručovány prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, považuje se písemnost za doručenou, jestliže adresát její přijetí potvrdil.
d) Jsou-li písemnosti Objednateli zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
(i)   třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak,
(ii)  den odmítnutí převzetí zásilky Objednatelem,
(iii) desátý den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Objednatel zásilku i přes oznámení poštovního 
      úřadu, i když se Objednatel o uložení nedozvěděl,
(iv) den, kdy Zhotovitel byl vyrozuměn o tom, že se zásilku Objednateli nepodařilo doručit pro to,
       že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje/odstěhoval se/na uvedené 
       adrese je neznámý a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena.


14.  Řešení sporů - rozhodčí doložka
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory ze všech závazkových vztahů mezi nimi již    uzavřených či v budoucnu vzniklých nebo v souvislosti s nimi, jakož i spory o platnost těchto závazkových vztahů a spory z jejich zajištění, včetně sporů ze Smlouvy, budou s konečnou platností a s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „ZRŘ“) a to jediným rozhodcem, kterým strany jmenují JUDr. Ing. Rostislava Pilce, advokáta č. ev.  ČAK 07372, se sídlem Podjavorinské 1596/2, 149 00 Praha 4-Chodov, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, strany jmenují rozhodcem JUDr. Karla Havlíka, advokáta č. ev.  ČAK 07284, se sídlem Nad Šárkou 809/62, 160 00 Praha 6-Dejvice.  V souladu s ust. § 19, odst. 1  ZRŘ se smluvní strany dohodly na postupu řízení:  1) rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla na adresu sídla Asociace pro rozhodčí řízení, se sídlem Vinohradská 89, 120 00 Praha 2, IČ 26639971 (dále jen „Asociace“), 2) spor bude rozhodcem rozhodován v jazyce českém, bez nařízení ústního jednání, na základě listinných důkazů předložených stranami ve lhůtě stanovené rozhodcem, 3) místem konání řízení je Praha, 4) rozhodčí poplatek za řízení je nákladem řízení a činí 5% hodnoty předmětu sporu (tím se rozumí peněžité vyjádření nároku uplatněného v rozhodčím řízení bez přihlédnutí k příslušenství), nejméně však 6.000,00 Kč, nebude-li rozhodcem v odůvodněných případech rozhodnuto jinak; expresní příplatek za projednání a rozhodnutí věci do 40 kalendářních dnů činí 2% hodnoty předmětu sporu, nejméně však 3.000,00 Kč. Na vrácení již uhrazeného rozhodčího poplatku nemají jeho plátci právní nárok; rozhodčí poplatek se nevrací ani v případě, kdy by došlo v řízení o zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 a násl. ZRŘ ke zrušení rozhodčího nálezu, 5) odměna za zastupování účastníka advokátem je nákladem řízení a její výše se řídí přiměřeně ustanovením zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), nebude-li rozhodcem v odůvodněných případech rozhodnuto jinak, 6) výzvy rozhodce, usnesení a rozhodčí nález se doručují do vlastních rukou účastníků, náhradní doručení není vyloučeno; rozhodce v rozhodčím řízení doručuje písemnosti účastníkům na adresu uvedenou ve Smlouvě. V řízení se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, s tím rozdílem, že doručování se provádí u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku, u fyzické osoby na adresu uvedenou ve Smlouvě, když na tuto adresu fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem (dále jen „doručovací adresa“); za den doručení se považuje i desátý den ode dne, kdy zásilka byla uložena u poštovního doručovatele poté, co se adresáta nepodařilo zastihnout, bez ohledu na případnou poznámku poštovního doručovatele, že adresát se na své doručovací adrese nezdržuje/nesídlí/odstěhoval se/nemá zřízenou domovní schránku a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena. Pokud se některý z účastníků řízení na doručovací adrese přestane z jakýchkoliv důvodů zdržovat, je povinen písemně oznámit změnu adresy do 10 dnů ode dne změny doručovací adresy druhé smluvní straně nebo rozhodci; neučiní-li tak, bude jí i nadále doručováno na adresu uvedenou ve Smlouvě s tím, že veškeré písemnosti, včetně rozhodčího nálezu, které budou na tuto adresu doručovány, se budou považovat za doručené po uplynutí příslušných lhůt stanovených v OSŘ, přičemž vyvěšení na úřední desce soudu je nahrazeno vyvěšením na úřední desce rozhodce, vedené v elektronické podobě na webové stránce www.asrr.cz., 7) rozhodce může pověřit k administrativní a organizační činnosti v rámci rozhodčího řízení Asociaci, s čímž strany výslovně souhlasí a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Pověření se nemůže ani částečně týkat rozhodovací činnosti rozhodce či otázky procesního postupu v řízení, 8) otázky řízení neupravené touto rozhodčí doložkou budou rozhodnuty rozhodcem. Ujednáním obsaženým výše v této rozhodčí doložce není dotčeno oprávnění kterékoliv Smluvní strany podat návrh na zahájení nalézacího řízení, a předložit tak spor, k obecnému soudu, příslušnému dle ustanovení občanského soudního řádu.


15. Odpovědnost za škodu, náhrada škody
1. Odpovědnost Stran za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě uvedeno jinak.
2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou mu porušením povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze závazkového vztahu na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy.
3. Strany se dohodly, že výše náhrady škody je omezena pouze na nahrazení škody předvídatelné, nikoli skutečné škody, ušlého zisku či jakékoli nepřímé nebo následné škody jakkoli vzniklé Stranám či třetím osobám. Strany se dohodly, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností Zhotovitele nebo Objednatele, představuje částku maximálně do výše Ceny díla, ohledně něhož došlo ke škodné události, nebude-li dohodou Stran sjednána jiná výše. To neplatí v případě škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

16. Ochrana osobních údajů
1. Objednatel a zástupce Objednatele dává souhlas Zhotoviteli, aby shromažďoval, zpracovával, uchovával a dále poskytoval třetím osobám a archivoval jím poskytnuté osobní údaje, obsažené v této Smlouvě a další následné komunikaci, včetně jeho rodného čísla, IČ, adresy (dále jen „osobní údaje“) za účelem naplnění této Smlouvy a k zasílání obchodních sdělení Zhotovitele a jeho smluvních partnerů. Informace o Objednateli jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatele prohlašuje, že je zákazníkem Zhotovitele a dává mu tímto souhlas dle ustanovení                   § 7, zákona č. 480/2004 Sb., aby mu zasílal na jeho elektronický kontakt všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře prodeje zboží a služeb (obchodní sdělení).

 

17. Ostatní ujednání
1. V souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že žádná obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující povahu.
2. Smluvní strany se oproti úpravě § 629 občanského zákoníku dohodli, že u veškerých práv ze Smlouvy, z jejího porušení nebo ukončení vzniklých bude činit promlčecí doba 5 let.
3. Smluvní strany mezi s sebou vzájemně vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, když odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není jejím přijetím.
4. Smluvní strany tímto výslovně stanoví, že odkáže-li Objednatel nebo již odkázal dle § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, na své obchodní podmínky, které byť jen částečně odporují Smlouvě, těmto obchodním podmínkám či jiným ujednáním Zhotovitele a Objednatele, je tento odkaz Objednatele právě pro takový rozpor neplatný a Objednatel ho zároveň podpisem Smlouvy bere zpět. Obchodní podmínky Objednatele se nepoužijí jako celek. 
5. Objednatel na sebe bere nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Smluvní strany ve vztahu k Dílu prováděnému po mnoho let a uzavřenému na dobu určitou (tj. např. závazek na dobu delší 10ti let) mezi s sebou vylučují i použití § 2000 občanského zákoníku v případě, kdy Objednatel je právnickou osobou.
7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují u strany Objednatele uplatnění § 1982 jednostranným právním úkonem. Předmětné započtení je možné ze strany Objednatele pouze písemnou dohodou se stranou Zhotovitele.
8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel není bez souhlasu Zhotovitele jakékoliv pohledávky postoupit.
9. Záloha hrazená Objednatelem může být použita i k jednostrannému započtení pohledávky(vek) ve prospěch Zhotovitele. Objednatel tímto vyjadřuje svůj souhlas s předmětným započtením pohledávky(vek).


18. Závěrečná ujednání
1. Zhotovitel je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Tato skutečnost musí ovšem být písemně oznámena Objednateli způsobem sjednaným v čl. 13 těchto Všeobecných obchodních podmínek (např. prostřednictvím informace na faktuře). Objednatel se může dovolat neúčinnosti těchto nových VOP vůči jeho smluvnímu vztahu, a to ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy se s novými VOP mohl seznámit. V takovém případě platí pro daný smluvní vztah nadále VOP platné ke dni jeho uzavření. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se do 60 dnů ode dne zveřejnění nových VOP na webových stránkách Zhotovitele Objednatel neúčinnosti ve smyslu shora uvedeném nedovolá, má se za to, že se s novými VOP seznámil.
2. Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem ze Smlouvy se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření, vyjma případů odst. 1 tohoto článku.
3. Příslušné části Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
4. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek. Pro tento případ se obě smluvní strany bez výhrad zavazují, že neplatné ustanovení VOP bude upraveno do rozsahu nezbytného k odstranění neplatnosti či bude vymazáno a nahrazeno ustanovením novým, aby účel a cíl těchto VOP mohl být řádně prováděn a aby platnost a účinnost těchto VOP nebyla nijak dotčena.
5. Objednatel podpisem Smlouvy nebo objednávky stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné, určité a že je bez výhrad akceptuje a souhlasí s tím, že se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí Smlouvy a bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751 občanského zákoníku závazné pro úpravu vztahů Smluvních stran.


19. Platnost a účinnost
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.12.2017.
2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno na internetové stránce Zhotovitele – www.maxireko.cz a je také k dispozici v sídle Zhotovitele.


Praha, dne 01.12.2017

Pavel Žižkovský
jednatel

Maxi Reko s.r.o.
se sídlem Ploučnická 341/16, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČ 025 40 584

 

Zpět na výpis služeb

Všeobecné obchodní podmínky

Za svojí prací si stojíme, výběr z referencí:

všechny reference
Rekonstrukce bytů, koupelen, a nebytových prostor
Všeobecné obchodní podmínky
kontaktní informace

Maxi Reko s.r.o.
Ploučnická 341/16,
Praha 4 - Kunratice , 148 00

Tel.: +420 603 534 319
E-mail: maxireko@email.cz

 

Kontaktujte nás

  • Jsme na Facebooku

© 2013 Vytvořila Pro-idea.cz